Umowa

Do zawarcia umowy na usługę WIRTUALNEGO BIURA będziemy potrzebować od Państwa pewnych danych. Do ich zebrania obliguje nas m.in. polskie prawo.

Dane do umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

oraz Ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000815/U/D20210815Lj.pdf

informujemy, że do zawarcia umowy na usługę WIRTUALNEGO BIURA wymagane są następujące dane:

1. OSOBA FIZYCZNA zakładająca działalność gospodarczą

 • imię i nazwisko,
 • posiadane obywatelstwa,
 • numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL),
 • seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport w przypadku osób spoza Polski),
 • adres zamieszkania,
 • nazwa działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (wg stanu na dzień pisania umowy) - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

2. OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 • nazwa firmy,
 • forma organizacyjna,
 • adres siedziby lub adres prowadzenia działalności (wg stanu na dzień podpisania umowy),
 • NIP, KRS,
 • imię i nazwisko, osoby fizycznej (lub kilku osób w przypadku gdy podmiot reprezentuje więcej osób np. dwóch członków zarządu) reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • PESEL i państwo urodzenia lub data urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL osoby fizycznej (lub kilku osób w przypadku gdy podmiot reprezentuje więcej osób np. dwóch członków zarządu) reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. OSOBA PODPISUJĄCA UMOWĘ ZA UPOWAŻNIENIEM (PEŁNOMOCNICTWEM)

 • imię i nazwisko,
 • posiadane obywatelstwa,
 • numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,
 • seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport w przypadku osób spoza Polski).
Urzędy

Rejestrując działalność gospodarczą w Technoparku Pomerania Twoja firma będzie przynależeć/ podlegać następującym urzędom:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

ul. Michała Drzymały nr 5

70-217 Szczecin

Zobacz

ZUS Oddział w Szczecinie

ul. Matejki 22

70-530 Szczecin

Zobacz

Urząd Pocztowy Szczecin 5

Aleja Wyzwolenia 70

71-507 Szczecin


Urząd Statystyczny w Szczecinie

ul. J. Matejki 22

70-530 Szczecin

Zobacz